LEZINGEN, VOORDRACHTEN, PUBLICATIES
16
Dagvoorzitter
Studiedag Verkeerslichten
Utrecht, februari 2014

DTV Consultants

Redactie & Dagvoorzitter

“Twee­jaarlijks terug­kerend evenement voor alle betrokkenen bij de verkeers­regel­techniek in Nederland en Vlaanderen, in De Jaarbeurs te Utrecht.”

Na mijn debuut van twee jaar geleden als dagvoorzitter van de studiedag, heb ik ook dit jaar weer op verzoek van DTV Consultants het dagvoorzitterschap op me genomen.

In overleg met DTV Consultants heb ik tevens zitting genomen in de redactie van de studiedag. We hebben de ingediende Powerpoint­presentaties gescreend op plus- en minpunten, en ik ben met de sprekers hierover in overleg gegaan. Hoewel het soms wat extra werk voor hen betekende, werden de sheets hierdoor wel zeer levendig. Dat is een 'must' om de dag boeiend te houden en om u als toehoorder permanent op het puntje van uw stoel te houden!

In samenspraak met DTV zijn vervolgens de sprekers voor de “Studiedag Verkeers­lichten” uitgenodigd een proefpresentatie te houden. Ik heb vele tips mogen geven om hun presentaties zo goed mogelijk leesbaar, "lopend" en aantrekkelijk om naar te luisteren te maken.

Daarnaast verzorgde ikzelf een openingswoordje-met-een-knipoog, waarin ik de taak van verkeerskundige náást die van programmeurs benadrukte. Terug naar de verkeerskunde, en laat de programmeeropgave aan echte programmeurs over!

Ik hoop dat u van het evenement heeft genoten, dat u er wat van heeft opgestoken en dat er af en toe ook nog wat te lachen viel.

15
Dagvoorzitter
Studiedag Verkeerslichten
Utrecht, februari 2012

DTV Consultants

Dagvoorzitter

“Twee­jaarlijks terug­kerend evenement voor alle betrokkenen bij de verkeers­regel­techniek in Nederland en Vlaanderen, in De Jaarbeurs te Utrecht.”

Op verzoek van DTV Consultants heb ik het dag­voorzitter­schap van Ruud Hornman mogen overnemen. Ruud heeft zich de afgelopen zes jaar met succes van deze taak gekweten en ik dank Ruud voor zijn steun.

De door DTV geselecteerde sprekers voor de “Studiedag Verkeers­lichten” heb ik vooraf tips gegeven om hun presentaties zo goed mogelijk leesbaar, maar ook zo interessant mogelijk te maken. Een assistentie die blijkens de reacties van de sprekers werd gewaardeerd.

Vervolgens heb ik de ingediende Powerpoint­presentaties vooraf gescreend op plus- en minpunten, en ben ik met de sprekers hierover in overleg gegaan. Hoewel het soms wat extra werk voor hen betekende, werden de sheets hierdoor wel zeer levendig. Dat is een 'must' om de dag boeiend te houden en om u als toehoorder permanent op het puntje van uw stoel te houden!

Daarnaast verzorgde ikzelf een openingswoordje-met-een-knipoog, waarin ik de wirwar van straat­beelden voor de weg­gebruiker op een speelse manier aantoonde. Deze wirwar wordt mijns inziens veroorzaakt door het veelvuldig onprofessioneel manipuleren van weg­gebruikers, doordat wegbeheerders, fabrikanten en/of adviesbureau"s nogal eens ‘misbruik’ maken van juridisch onmógelijke verkeers­borden, weg­markeringen en verkeers­lichten. Zo ontstaat verwarring bij weg­gebruikers, die daardoor onverwacht gedrag vertonen, en dat veroorzaakt verkeers­ongevallen.

We knutselen wat af, niet elk experiment is even geslaagd. En de rijtaak van de weggebruiker is al zo complex. Vooral het kijken van verkeers­deelnemers wordt steeds verder bemoeilijkt doordat de weg allerlei onduidelijke of complexe informatie geeft. Hierdoor is het voor de weg­gebruikers moeilijk om te kijken naar wat er staat, te interpreteren wat er wordt bedoeld en daaraan het gedrag te koppelen dat blijkbaar van hen wordt verwacht. En dat in tienden van secondes! Over complex gesproken!

Aangezien mijn sheets uitsluitend foto's bevatten, waar deels ook rechten op berusten, zijn deze niet gepubliceerd.
14 Publicatie op website “HansVanMeurs.eu”
5 juni 2011

Hans van Meurs

Ontruimings­licht

“Een voorstel om een apart verkeers­signaal in te voeren dat slechts de lichten groen en geel (‘oranje’) kent, zoals dat in het buiten­land vrij gebruikelijk is.
In dit artikel wordt uitgelegd wat een ontruimings­licht is en waarom het zou moeten worden ingevoerd in Nederland.”

Artikel over het ontruimings­licht. Geschreven onder eigen verant­woordelijk­heid.

het gehele artikel… (website)

13 Artikel voor website “HansVanMeurs.eu”
13 mei 2011

Hans van Meurs

Overgenomen door ANWB Verkeerskunde
19 mei 2011

ANWB.nl Verkeerskunde.nl

Geel voor Groen, niet doen!

“Dhr. Aptroot van de VVD heeft het voorstel gedaan om bij verkeerslichten voortaan vóór het groene licht eerst nog geel te tonen, zoals dat in het buitenland vrij gebruikelijk is.
In dit artikel wordt uitgelegd waarom dit geen goed idee is. Daarnaast toont het de reacties van enkele andere marktpartijen.”

Artikel over de gevolgen voor de doorstroming van het verkeer indien voor het groene licht eerst nog geel wordt getoond. Geschreven onder eigen verantwoordelijkheid.

het gehele artikel… (website)
het artikel in Verkeerskunde… (website)
het artikel in Verkeerskunde… (pdf)

12 Bijdrage aan Studiedag Verkeerslichten
Utrecht, februari 2010

DTV Consultants

Ontruimings­tijden nader bekeken

“Bijna alle wegbeheerders passen de ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties’ toe (CROW-uitgave nr.111), bij het berekenen van de ontruimingstijden voor verkeersregelprogramma's. Het blijkt echter dat veel wegbeheerders daarbij hun eigen ‘toevoegingen’ hanteren, om (vermeende?) onvolmaaktheden van de richtlijn te compenseren. Van uniformiteit is geen sprake meer. Tijdens de presentatie is een aantal prangende problemen aangehaald en zijn voorstellen gedaan ter verbetering.”

Voordracht gehouden tijdens de “Studiedag Verkeerslichten” in De Jaarbeurs te Utrecht, DTV Consultants

de Powerpoint-presentatie… (pdf; LET OP: 5,5MB!)

11 Artikel voor het blad Doorstroom van Astrin, de branche­organisatie van de verkeers­industrie
12 mei 2009

Astrin Peek Traffic

Overgenomen door Infrasite
17 juni 2009

Infrasite.nl

Rotonde of Verkeerslichten?

“Is het beter is om op een kruispunt verkeers­lichten te plaatsen, of om het kruispunt om te bouwen tot een rotonde? Er is geen pasklaar antwoord op die vraag te geven, het hangt sterk af van de situatie.
Hoewel er in de afgelopen decennia meer en meer rotondes zijn aangelegd, worden bestaande rotondes steeds vaker omgebouwd naar een normaal kruispunt met verkeers­lichten. De reden daarvoor is vaak dat de capaciteit van de rotonde niet meer toereikend is om de toe­genomen verkeers­intensiteiten te kunnen verwerken. Maar er zijn nog meer redenen waarom er soms juist níet voor rotondes wordt gekozen.”

Artikel over de aspecten veiligheid, voorrang, fietsers, capaciteit, openbaar vervoer en hulp­diensten die een rol spelen bij de keuze voor de ombouw van een kruispunt naar een (meer­strooks)­rotonde, of voor het plaatsen van verkeers­lichten. Geschreven in opdracht van Astrin en Peek Traffic.

het ingediende artikel… (pdf)
de redactionele introductie op website Astrin… (pdf)
het artikel op website Infrasite… (pdf)

10 Bijdrage aan DVM-congres (Dynamisch Verkeers Management)
Rotterdam, mei 2007

ANWB

Netwerk­regelingen streven lokale regelingen voorbij

“Netwerk­optimalisatie­programma's bieden een toekomstvast alternatief voor lokale voertuig­afhankelijke regelingen”

Voordracht gehouden tijdens het 7e symposium “Dynamisch Verkeers­management” in De Doelen te Rotterdam, ANWB

programma (zie 2e ronde, “Stream 2”, 13:15u)… (pdf)
het artikel… (pdf)
de Powerpoint-presentatie… (pdf; 1,9MB)
de tekst van het betoog… (pdf)

9 Voordracht bij Verkehrskolloqium aan het DLR te Braunschweig (Duitsland)
Braunschweig (D), december 2006

DLR

Verkehrssteuerung in den Niederlanden

Voordracht voor een maandelijkse “Braunschweiger Verkehrs­kolloqium”, geörganiseerd door het DLR Institut für Verkehrs­führung und Fahrzeug­steuerung

programma (7 december 2006)… (pdf)
8 Voordracht bij oprichting VIMOS, competentie­centrum Technische Universiteit van Dresden (Duitsland)
Dresden (D), maart 2006

VIMOS

Verkehrs­steuerung und Verkehrs­beeinflussung in den Niederlanden

Voordracht gehouden ter gelegenheid van de oprichting van het competentie­centrum VIMOS, opgericht door Fakultät Verkehrs­wissenschaften “Friedrich List”, Institut für Verkehrs­telematik, Professur für Verkehrs­leitsysteme und - Prozess­automatisierung, aan de universiteit van Dresden

programma (16 maart 2006 14:00u)… (pdf)
7 Voordracht bij 20e Verkeers­wetenschappelijke Dagen aan de Technische Universiteit van Dresden (Duitsland)
Dresden (D), september 2005

TU Dresden   Verkehrswissenschaften

Anwendungen der Verkehrs­telematik am Beispiel der Autobahn­beeinflussungs­anlagen und der LSA-Steuerung in den Niederlanden

Voordracht gehouden tijdens de 20e verkeers­wetenschappelijke dagen van de Fakultät Verkehrs­wissenschaften “Friedrich List”, Institut für Verkehrs­telematik, Professur für Verkehrs­leitsysteme und - Prozess­automatisierung, aan de universiteit van Dresden

programma (zie “Sektion 3”, 19 sept. 13:45u)… (pdf)
6 Bijdrage aan DVM-congres (Dynamisch Verkeers Management)
Rotterdam, april 2005

ANWB

Dynamisch verkeers­management in Dresden

“Integrale aanpak levert resultaat op”

Voordracht gehouden tijdens het 6e symposium “Dynamisch Verkeers­management” in De Doelen te Rotterdam, ANWB

programma (zie “Sturen & regelen”, 2e lezing)… (pdf)
het artikel… (pdf; 1,1MB)

5 Bijdrage aan symposium CityTec
Den Haag, maart 2005

CityTec

Beleid en Beheer van Verkeers­regel­installaties

“Over PLAATSING­strategie, REGEL­strategie, ONTWERP­strategie en BEHEER­strategie”
Beleid en beleidsnota's. Beheer en beheer­instrument.
Enquete 2004 onder alle Nederlandse weg­beheerders, over hun verkeers­lichten, hun criteria en hun strategieën.

Voordracht gehouden tijdens een symposium, geörganiseerd door CityTec in Den Haag

de presentatie… (pdf; LET OP: 9,3MB!)

4 Voordracht voor de VSVI-Hamburg
Hamburg (D), maart 2004

VSVI

Signal­steuerung in den Niederlanden

“De verkeers­regeltechniek zoals die in Nederland wordt gebezigd in het algemeen. Het verschil in regel­technische aanpak tussen Duitsland en Nederland in het bijzonder.”

Voordracht op uitnodiging van Prof. Schlabbach van de Universiteit Hamburg voor de VSVI, Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrs­ingenieure in Hamburg e.V.

3 Bijdrage aan DVM-congres (Dynamisch Verkeers Management)
Rotterdam, april 2001

ANWB

Van voertuig tot Internet

“De nieuwe telematica­mogelijkheden voor het openbaar vervoer. Kwaliteits­aspecten van het openbaar vervoer gaan verder dan de term “HOV” alleen.”

Voordracht gehouden tijdens het 4e symposium “Dynamisch Verkeers­management” in De Doelen te Rotterdam, ANWB

het artikel… (pdf)

2 Publicatie in het vakblad “Verkeers­kunde”
januari 2001

ANWB Verkeerskunde

ANWB

ABC voor HOV

co-auteurschap ir. J.S. van Griethuysen, ing. J.M.H.J. van Meurs
De passagier stelt veel eisen aan hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Het moet snel, frequent en comfortabel zijn. En dat allemaal zonder de verkeers­veiligheid aan te tasten. Plaats en inrichting van een vrijliggende busbaan vraagt dus extra aandacht.

Publicatie in het vakblad “Verkeerskunde” van ANWB, over de verkeers­kundige inpassing, inclusief verkeers­regeltechniek, van de HOV-Zuidtangent rondom Schiphol

1 Voor­dracht tijdens een CCOL-gebruikers­dag
Arnhem, januari 1999

TPA

Halfstarre Signaalplan­structuur
toepassing op zes kruispunten N348 (Traverse Dieren, Gelderland)

De halfstarre signaalplan­structuur onder CCOL is in staat om een verkeers­regeling met een vaste cyclus­tijd toch variabel te regelen. Groen­overslag van signaal­groepen die niet hebben aangevraagd; groen­verlening voor signaal­groepen die meer groen nodig hebben (mits daar ruimte voor is in de cyclus­tijd); alternatieve groen­fases om ruimte in de regeling nuttig op te vullen of bussen met prioriteit tussendoor te laten rijden: het is allemaal mogelijk. De voordracht behandelde de manier waarop deze opties functioneren en hoe ze moeten worden geprogrammeerd

Voordracht gehouden op uitnodiging van TPA, voor een informatiedag voor gebruikers van het programmeer­pakket CCOL, voor het programmeren van verkeers­lichten­regelingen